Chuyển đổi số có giống với Số hoá hay Tin học hoá ?